Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Opname naam topfunctionaris en functiebenaming in verantwoording WNT
Verwerkingsnummer 5584
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de hoofddirecteur van Integrale Bedrijfsvoering IenW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die voor IenW als ambtenaar of als extern ingehuurde arbeidskracht werkzaamheden verrichten en daarvoor van IenW een vergoeding ontvangen die de wettelijke norm overschrijdt.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Achternaam Voorletters Functie Omvang dienstverband in FTE Salaris/ontvangen financiële vergoeding
Verzameldoel voldoen aan wettelijke verplichting
Bewaartermijn Conform rijksbrede regelgeving omtrent bewaring van verantwoordingsinformatie. Gegevens kunnen aan het eind van verwerkingsjaar vernietigd worden
Bron P-Direkt en financiële administratie.(SAP)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Instellingen die (grotendeels) met overheidsgeld gefinancierd worden zijn verplicht de topinkomens te publiceren in een jaarrekening+digitaal aan te melden bij het ministerie van BZK.Openbaarmaking en de normering is in 1 wet geregeld; de Wet normering topinkomens (aangenomen in de TK op 6-12-2011).Een wettelijke taak voor IenW is een rapportage op te stellen voor de jaarverantwoording aan ministerie van Financiën volgens model 3.70. Deze opgave dient vooraf de goedkeuring te hebben auditdienst
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  • Ministerie Financiën
  • 2e kamer

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de hoofddirecteur van Integrale Bedrijfsvoering IenW