Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Onderzoek Duurzame gewasbescherming – input stakeholders
Verwerkingsnummer 5841
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Telers geselecteerd en uitgenodigd voor interview en/of (telefonische) enquête
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voornaam, achternaam, tussenvoegsels, functie, bedrijfsmailadres, zakelijke telefoonnummer
Verzameldoel 1. Identificeren deelnemende personen voor interviews 4. Voor communicatiedoeleinden. Nb. Identificerende persoonskenmerken staan niet in de rapportages van ORG-ID of PBL.
Bewaartermijn Afspraken met ORG-ID over bewaartermijnen worden nog vastgesteld.
Bron ORG-ID
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Verslaggegevens: professionele zienswijze betrokkene
Verzameldoel 2. Inventariseren huidige situatie en toekomstige 3. Inventariseren toepassing van geïntegreerde gewasbescherming in verschillende sectoren
Bewaartermijn Bij ORG-ID: Afspraken met ORG-ID over bewaartermijnen worden nog vastgesteld. PBL ontvangt alleen verslagen zonder persoonsgegevens van ORG-ID.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Vertegenwoordigers van Ketenpartijen, geselecteerd en uitgenodigd voor interview en/of (telefonische) enquête
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voornaam, achternaam, tussenvoegsels, functie, bedrijfsmailadres, zakelijke telefoonnummer
Verzameldoel 1. Identificeren deelnemende personen voor interviews 4. Voor communicatiedoeleinden.
Bewaartermijn Afspraken met ORG-ID over bewaartermijnen worden nog vastgesteld.
Bron ORG-ID, via eigen netwerk
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Interview/enquetegegevens
Verzameldoel 2. Inventariseren huidige situatie en toekomstige 3. Inventariseren toepassing van geïntegreerde gewasbescherming in verschillende sectoren
Bewaartermijn Bij ORG-ID: Afspraken met ORG-ID over bewaartermijnen worden nog vastgesteld. PBL ontvangt alleen verslagen zonder persoonsgegevens van ORG-ID.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Beleidsmedewerkers geselecteerd en uitgenodigd voor interview en/of (telefonische) enquête
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie
Verzameldoel Om te weten welke persoon mee heeft gedaan aan een onderzoek. In de rapportages (van ORG-ID en van PBL) zijn alleen functies opgenomen.
Bewaartermijn Bij ORG-ID: Afspraken met ORG-ID over bewaartermijnen worden nog vastgesteld. PBL ontvangt alleen verslagen zonder persoonsgegevens van ORG-ID.
Bron ORG-ID en via eigen netwerk
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens professionele zienswijze
Verzameldoel Om te achterhalen in hoeverre een nota invloed heeft op hoe partijen opereren.
Bewaartermijn Bij ORG-ID: Afspraken met ORG-ID over bewaartermijnen worden nog vastgesteld. PBL ontvangt alleen verslagen zonder persoonsgegevens van ORG-ID.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Tussenevaluatie op uitvoering van de nota “Gezonde groei, duurzame oogst”, waarin ambities, doelen en maatregelen voor duurzame gewasbescherming voor de periode 2013-2023 zijn geformuleerd, specifiek het evalueren van aandachtsgebied “Handelingsperspectieven en governance” van het gewasbeschermingsbeleid. Hiervoor worden enquêtes gehouden onder: telers, (vertegenwoordigers van) ketenpartners van de telers en beleidsmedewerkers. Voor de analyse hoe individuele kenmerken en omgevingsfactoren inwe
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • de ORG-ID medewerkers die met de persoonsgegevens werken. PBL ontvangt zelf géén persoonsgegevens.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving