Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking controle rechtmatigheid facturen OV begeleiderskaart (OVBK)
Verwerkingsnummer 5858
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Burgers die een aanvraag doen over een OVBK
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, BSN, geboortedatum, verrichte procedure
Verzameldoel Aanvraag of een verlenging van een OVBK
Bewaartermijn In 2019 gaat Argonaut zich buigen over nieuwe gevolgde procedure, medische gegevens bewaartermijnen; op dit moment houdt men het maximum van 15 jaar aan uit de WGSD. In ieder geval worden de NAW-gegevens die worden doorgegeven aan de producent van kaarten automatisch verwijderd na 20 dagen.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Argonaut Advies beoordeelt in opdracht van IenW of een aanvrager recht heeft op een OVBK. Daartoe heeft Argonaut Advies een mandaat gekregen van IenW. Zij verzamelen zelfstandig NAW en medische gegevens voor de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een OV Begeleiderskaart en en om mensen de toekenning of afwijzing te doen toekomen. Een deel van deze anonieme gegevens wordt in verslagen weergegeven ter controle van de facturen die Argonaut maandelijks aan IenW stuurt
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Eva de Ruiter, Hans van Dijk (beiden OVS), Jeroen Mol (ICT-adviseur bij IenW) Update oktober 2018: tot de persoon herleidbare gegevens worden vanaf heden niet meer aan het ministerie doorgegeven.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit