Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Atlas Portaal
Verwerkingsnummer 5865
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Collega’s bij andere overheden die moeten samenwerken in de Atlassen om milieuinformatie te ontsluiten.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Informatie die de collega’s zelf hebben ingevuld: meestal Organisatie waarvoor men werkt en (werk)telefoonnummer en (werk)emailadres.
Verzameldoel Contactgegevens worden opgeslagen opdat overleg kan plaatsvinden over thema’s waarop we samenwerken in de Atlas.
Bewaartermijn Logingegevens: Zo lang account actief is.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Burgers/Professionals die een melding doen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Informatie die de melder zelf achterlaat, meestal naam, telefoonnummer en eimailadres.
Verzameldoel De contactinformatie is nodig opdat het mogelijk is voor de helpdesk, bronhouder en/of het bevoegd gezag om terugkoppeling te geven op wat er met de melding is gedaan.
Bewaartermijn Afgekeurde melding: Wordt niet verwijderd uit de melding. Goedgekeurde melding: Voordat informatie over de bevestigde natte koeltorens openbaar worden gemaakt worden naam en contactgegevens van de dataset verwijderd. Logingegevens: Zo lang account actief is
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Bron houders/toezichthouders van natte koeltorens. Deze moeten een melding kunnen krijgen als er een natte koeltoren in hun beheergebied wordt aangemeld.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, zakelijk emailadres, schermnaam
Verzameldoel Zodat bron-/toezichthouders een melding kunnen ontvangen als er een natte koeltoren in hun beheergebied wordt aangemeld.
Bewaartermijn Gegevens van bronhouders/toezichthouders van natte koeltorens:Verwijderd zodra bronhouder aangeeft ermee te stoppen. Relevante rechten worden dan aangepast, zoals overgezet naar een collega.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking M.b.t. Koeltorens: het kunnen communiceren met personen die een melding hebben gedaan, het kunnen afhandelen van meldingen, het in kaart brengen van natte koeltorens, en ook het op de hoogte stellen van het bevoegd gezag, die de meldingen moet controleren. M.b.t. de social office (verdwijnt Q1 2019): afgeschermde samenwerkingplek op de website(s) om met de groep te communiceren over een specifiek onderwerp. Deelname vindt plaats op vrijwillige basis.
Rechtsgrond
  Toestemming betrokkene
Doel verwerking M.b.t. Koeltorens: het kunnen communiceren met personen die een melding hebben gedaan, het kunnen afhandelen van meldingen, het in kaart brengen van natte koeltorens, en ook het op de hoogte stellen van het bevoegd gezag, die de meldingen moet controleren. M.b.t. de social office (verdwijnt Q1 2019): afgeschermde samenwerkingplek op de website(s) om met de groep te communiceren over een specifiek onderwerp. Deelname vindt plaats op vrijwillige basis.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • RWS beheerders van het Atlas Portaal
 • RIVM medewerkers voor het applicatie en contentbeheer, inclusief interne medewerkers SSC Campus (RIVM Bilthoven)
 • Verwerker: Geodan (uitvoerder van Applicatiebeheer)
 • Collega’s van andere (overheids)organisaties die mee samenwerken in de Social Office (stopt Q1 2019)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal