Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Departementale registratie ernstige onregelmatigheden bij subsidies
Verwerkingsnummer 5888
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de hoofddirecteur van Integrale Bedrijfsvoering IenW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Subsidie ontvangers (burgers) die aantoonbaar misbruik van subsidies hebben gemaakt zoals verwoord in art 27 Kaderbesluit subsidies IenM.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens van de subsidie ontvanger jegens wie de maatregelen als bedoeld in art 27 a en b Kaderbesluit IenM subsidies zijn getroffen als gevolg van een verwijtbare gedraging of nalaten (van de meldingsplicht)
Verzameldoel Voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies.
Bewaartermijn 3 jaar (art. 27 lid 3 Kaderbesluit subsidies 1 en M)
Bron De bron/herkomst van de gegevens zijn meldingen van dienstonderdelen van IenM en uitvoeringsorganisaties buiten IenM
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Subsidie ontvangers (burgers) die aantoonbaar misbruik van subsidies hebben gemaakt zoals verwoord in art 27 Kaderbesluit subsidies IenM.
Persoonsgegevens
Soort gegevens ;de aard van de gedragingen of nalaten die tot de maatregelen hebben geleid en, ingeval van maatregelen onder b, het subsidiebedrag dat daarmee is gemoeid; een in het kader van de subsidieverstrekking gedane aangifte bij het OM op grond van artikel 162 van het wetboek van strafvordering.
Verzameldoel Voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies.
Bewaartermijn 3 jaar (art. 27 lid 3 Kaderbesluit subsidies 1 en M)
Bron De bron/herkomst van de gegevens zijn meldingen van dienstonderdelen van IenM en uitvoeringsorganisaties buiten IenM
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Registreren van ernstig misbruik van subsidies.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Art 27 lid 2: De registratie kan alleen worden geraadpleegd door daartoe door Onze Minister aangewezen ambtenaren die zich bezighouden met het verstrekken van subsidies op het terrein van IenM.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de hoofddirecteur van Integrale Bedrijfsvoering IenW