Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Onderzoek Financieringsbehoefte natuurinclusieve landbouw – input stakeholders
Verwerkingsnummer 5895
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Boerenbedrijven die als lid door LTO NL worden uitgenodigd voor het onderzoek
Persoonsgegevens
Soort gegevens LTO lidmaatschapsnummer, response op vragenlijst (persoonlijke meningen), vijf bedrijfskenmerken: sector, omvang bedrijf, provincie, leeftijd van het lid, of bedrijf biologisch is of niet gecertificeerd.
Verzameldoel a. Lidmaatschapsnummer: Om de zeggingskracht van het onderzoek te vergroten helpt het om te weten wie de vragenlijst niet heeft ingevuld. Dit is te achterhalen aan de hand van het LTO lidmaatschapsnummer. Mid december 2018 wordt bekeken welke leden op de vragenlijst gereageerd hebben. Vervolgens worden de LTO lidmaatschapsnummers definitief verwijderd uit het databestand. b. Lidmaatschapsnummer wordt ook gebruikt voor verloten bonnen onder deelnemers via LTO.
Bewaartermijn Lidmaatschapsnummers LTO: worden alleen door LTO en door de VU gebruikt, niet door PBL. De VU vernietigt de nummers na koppelen antwoorden vragenlijst aan vijf kern-bedrijfsgegevens. antwoorden vragenlijst, kerngegevens bedrijf: PBL: 10 jaar na stoppen met het onderzoek. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo tot uiterlijk 10 jaar nadat PBL ermee stopt.
Bron LTO Nederland gebruikt de LTO lidmaatschapsnummers en mailadressen om de uitnodiging voor deelname aan onderzoek te versturen. LTO Nederland verstrekt de vijf kerngegevens per bedrijf aan VU en PBL. De betrokkenen verstrekken de antwoorden op de vragenlijst.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) LTO-leden die een klacht indienen nav. de mailing door LTO
Persoonsgegevens
Soort gegevens mailadres, naam klager en inhoud van de klacht
Verzameldoel PBL verwerkt klachten rondom het onderzoek en bijbehorende mailadressen van LTO leden om de klachten af te handelen en om te onderzoeken om welke type klachten het gaat.
Bewaartermijn Tot maximaal 5 jaar na het kalenderjaar waarin de klacht ontvangen is. Dit is conform de bewaartermijn voor ‘Burgerbrieven’.
Bron PBL ontvangt de gegevens van LTO Nederland
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Overige boerenbedrijven, die op de website van de VU zelf de vragenlijst invullen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens a. response op vragenlijst (persoonlijke meningen), vijf bedrijfskenmerken. b. mailadres
Verzameldoel a. Onderzoeksdata verzamelen b. mailadres: als respondent zelf heeft aangegeven het resultaat van het onderzoek te willen ontvangen (wordt niet gekoppeld aan response op vragenlijst).
Bewaartermijn Mailadres: tot maximaal 5 jaar na het kalenderjaar waarin het rapport is verstuurd. Dit is conform de bewaartermijn voor ‘Burgerbrieven’. Onderzoeksdata: 10 jaar na stoppen met het onderzoek. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo tot uiterlijk 10 jaar nadat PBL ermee stopt.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking PBL onderzoekt op verzoek van het ministerie van LNV de financieringsbehoefte van agrarische bedrijven die starten of overschakelen naar natuurinclusieve landbouw, met de vraag welke kansen en belemmeringen zij voor natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf zien. De vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van het aantal boeren dat dergelijke maatregelen reeds op het bedrijf genomen heeft, dan wel overweegt om ze op de korte termijn te nemen.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene
  • Taak van algemeen belang
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De PBL-onderzoekers en de VU-IVM-onderzoekers die de antwoorden van de deelnemers aan het keuze-experiment analyseren. PBL en VU-IVM zijn samen Verwerkingsverantwoordelijke voor het onderzoek. VU-IVM registreert zelf dezelfde verwerking met eventuele (sub)verwerkers. PBL en VU-IVM bewaren en gebruiken beide dezelfde onderzoeks-dataset.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving