Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking onderzoek Autokeuze en mobiliteitsgedrag
Verwerkingsnummer 5897
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) autobezitters: natuurlijke personen
Persoonsgegevens
Soort gegevens a. voertuiggegevens BRV incl. km-standen, zie www.stelselvanbasisregistraties.nl/registraties/ openklappen Basisregistratie Voertuigen (BRV) b. BSN of KvK nummer c. sloopsubsidies: kenteken, subsidiebedrag, datum.
Verzameldoel a, b. kwantitatief onderzoek naar autokeuze en mobiliteitsgedrag c. o.b.v. karakteristieken onderzoeken wie gebruik heeft gemaakt van de sloopregeling.
Bewaartermijn 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar dit onderwerp. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo tot uiterlijk 10 jaar nadat PBL ermee stopt. CBS: CBS vernietigt het originele BRV-bestand zodra de pseudonimisering en koppeling succesvol zijn uitgevoerd.
Bron voertuiggegevens BRV: Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) sloopsubsidies: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens combinatie van pseudonieme voertuig- en huishoudengegevens. De BRV-data zijn gecombineerd met CBS-microdata: GBA-huishoudens, GBA-persoonskenmerken, inkomen van huishoudens, inkomen-panelonderzoek (IPO), baan- en loongegevens (SPOLIS). NB. Zie de CBS microdata catalogus: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata
Verzameldoel kwantitatief onderzoek naar autokeuze en mobiliteitsgedrag
Bewaartermijn PBL: n.v.t., de gegevens zijn alleen bij CBS aanwezig. CBS houdt de gegevens beschikbaar zolang PBL ze in het onderzoek wil gebruiken. Daarna vernietigt CBS de gegevens.
Bron Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) autobezitters: niet natuurlijke personen mogelijk met zzp-ers en eenmanszaken
Persoonsgegevens
Soort gegevens a. voertuiggegevens BRV incl. km-standen, zie www.stelselvanbasisregistraties.nl/registraties/ openklappen Basisregistratie Voertuigen (BRV) b. BSN of KvK nummer c. sloopsubsidies: kenteken, subsidiebedrag, datum.
Verzameldoel a, b. kwantitatief onderzoek naar autokeuze en mobiliteitsgedrag c. o.b.v. karakteristieken onderzoeken wie gebruik heeft gemaakt van de sloopregeling.
Bewaartermijn 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar dit onderwerp. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo tot uiterlijk 10 jaar nadat PBL ermee stopt. CBS: CBS vernietigt het originele BRV-bestand zodra de pseudonimisering en koppeling succesvol zijn uitgevoerd.
Bron voertuiggegevens BRV: Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) sloopsubsidies: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking PBL analyseert op basis van de gegevens het gedrag van personen ten aanzien van het product "auto", om zodoende inzicht te verkrijgen in de effecten van beleidsinstrumenten die het bezit en het gebruik van het product "auto" proberen te beïnvloeden.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Verantwoordelijke PBL: De PBL-medewerkers die voor de uitvoering van het onderzoek worden geautoriseerd. Verantwoordelijke CBS: De CBS-medewerkers die de pseudomimisering en de koppeling met huishoudensdata uitvoeren. NB. CBS beschouwt zichzelf als verwerkersverantwoordelijke voor alle activiteiten die het met de eigen microdata uitvoert, ook als die op verzoek van andere organisaties zijn, zoals PBL.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving