Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking onderzoek Langer zelfstandig wonen – input stakeholders
Verwerkingsnummer 5898
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Experts geselecteerd en uitgenodigd voor het interview
Persoonsgegevens
Soort gegevens a. Voornaam, achternaam, tussenvoegsels, organisatie, bedrijfsmailadres, zakelijk telefoonnummer b. professionele zienswijze
Verzameldoel a. Identificeren deelnemende personen voor interviews b. Verkrijgen onderzoeksdata
Bewaartermijn Contactgegevens experts: onbepaalde tijd (i.v.m. onderzoekstaak). Gespreksgegevens: - Audio-opnamen worden gewist zodra de transcripties door Transcriptie Online aan PBL zijn geleverd en gecontroleerd. - Gespreksverslagen 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar dit onderwerp. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant om de onderzoeksresultaten te kunnen verantwoorden. Dit blijft tot10 jaar nadat onderzoek stopt.
Bron contactgegevens experts: via eigen PBL-netwerk en openbare bronnen gespreksgegevens: betrokkenen zelf
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Lokale professionals geselecteerd en uitgenodigd voor deelname aan focusgroep-gesprek (symposium deelnemers)
Persoonsgegevens
Soort gegevens a. Voornaam, achternaam, tussenvoegsels, organisatie, bedrijfsmailadres, zakelijk telefoonnummer b. professionele zienswijze
Verzameldoel a. Identificeren deelnemende personen voor focusgroep-gesprek. b. Verkrijgen onderzoeksdata
Bewaartermijn Contactgegevens symposia deelnemers: conform afspraken Platform31 (PBL krijgt ze niet). Gespreksgegevens: - Audio-opnamen worden gewist zodra de transcripties door Transcriptie Online aan PBL zijn geleverd en gecontroleerd. - Gespreksverslagen 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar dit onderwerp. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant om de onderzoeksresultaten te kunnen verantwoorden. Dit blijft tot10 jaar nadat onderzoek stopt.
Bron Contactgegevens symposia deelnemers: Platform31, klankbordgroep Gespreksgegevens: betrokkenen zelf
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beleidsstudie naar de knelpunten, gevolgen, opgaven en (beleids)strategieën van het langer zelfstandig wonen van ouderen. Het onderzoek benadert het langer zelfstandig wonen als een integraal vraagstuk met wederkerige relaties tussen de vijf beleidsdomeinen wonen, zorg en welzijn, arbeidsmarkt, financiën, en mobiliteit. Enerzijds kunnen potentiële knelpunten voortkomen uit regelgeving binnen aanpalende beleidsdomeinen. Anderzijds kan het langer zelfstandig wonen van ouderen gevolgen hebben voo
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Alleen de PBL-interviewafnemers hebben toegang tot de audiobestanden van de interviews. De verslagen en overige onderzoeksdata zijn toegankelijk voor alle PBL-medewerkers én bij het onderzoek naar Langer zelfstandig wonen betrokken gastonderzoekers die door de PBL-onderzoeksleider geautoriseerd worden om de gegevens binnen de beveiligde PBL-ICT te kunnen gebruiken.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving