Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Onderzoek Toekomstverkenning natuur – input stakeholders
Verwerkingsnummer 5899
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Experts geselecteerd en uitgenodigd voor het interview. Betreft experts van Ministeries, Provincies, terreinbeheerders, LTO en/of zijn wetenschappers
Persoonsgegevens
Soort gegevens a. Voornaam, achternaam, tussenvoegsels, functie, organisatie, bedrijfsmailadres, zakelijk telefoonnummer b. professionele zienswijzen
Verzameldoel a. Identificeren deelnemende personen voor interviews b. Om actuele inzichten en aspecten van (maatschappelijke) discussie in het onderzoek mee te nemen en om het draagvlak voor en de herkenbaarheid van de analyses zo groot mogelijk te maken.
Bewaartermijn identificatie en contactgegevens: onbepaald (zolang nuttig voor onderzoek) interviewgegevens: 10 jaar na sluiten van het onderzoek. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo tot uiterlijk 10 jaar nadat PBL ermee stopt. PBL vernietigt de audio-opname (indien aanwezig) zodra het interviewverslag definitief is.
Bron identificatie- en contactgegevens: eigen PBL-netwerk en openbare bronnen. interviewgegevens (inhoud van verslag en audio-opname): betrokkenen zelf.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Iedere 4 jaar maakt het PBL een Natuurverkenning waarin ‘de toestand en de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van natuur, bos en landschap worden beschreven’. De primaire doelgroep zijn kabinet en parlement. De Natuurverkenning is echter ook bedoeld om het maatschappelijk debat te voeden, en heeft daarmee dus een bredere functie. In de Natuurverkenning onderzoekt PBL het grote plaatje: wat betekent het bijv. als we de Nederlandse samenleving natuur-inclusief gaan inrichten?
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De onderzoekers die deelnemen aan het maken van de Natuurverkenning. Dit zijn PBL-onderzoekers en/of onderzoekers van andere overheidsinstellingen die hiervoor zijn aangewezen.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving