Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Onderzoek Toekomst van de wijk – input stakeholders
Verwerkingsnummer 5900
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Experts geselecteerd en uitgenodigd voor seminars
Persoonsgegevens
Soort gegevens contactgegevens: voornaam, achternaam, tussenvoegsels, bedrijfsmailadres
Verzameldoel Identificeren deelnemende personen voor interviews, uitnodigen voor het seminar en interview, mogelijk maken herhaalonderzoek.
Bewaartermijn onbepaald: zolang als ze voor herhaalonderzoek hergebruikt kunnen worden.
Bron direct netwerk-contact en openbare bronnen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens identificatie: voornaam, achternaam, tussenvoegsels, organisatie, functie
Verzameldoel Opname in verslag ter verantwoording van het onderzoek
Bewaartermijn eeuwig: onderdeel van de openbare PBL-rapportage.
Bron direct netwerk-contact en openbare bronnen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beleidsstudie om de vraag te beantwoorden aan welke voorwaarden lokale regelsystemen moeten voldoen om de ‘wijk van de toekomst’, gekenmerkt door hoge ambitieniveaus op zowel milieu als sociaal terrein, mogelijk te maken, en tegelijkertijd tot een (substantiële) vereenvoudiging van die systemen te komen? Nadenken over regels, maar het regelsysteem niet te ingewikkeld te maken.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Alle PBL-medewerkers én bij het onderzoek naar de Toekomst van de wijk betrokken gastonderzoekers die door de PBL-onderzoeksleider geautoriseerd worden om de gegevens binnen de beveiligde PBL-ICT te kunnen gebruiken.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving