Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Beheer onderzoeksdata – basisregistratie Kadaster (BRK)
Verwerkingsnummer 5901
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Belanghebbenden kadastrale objecten - Natuurlijke personen
Persoonsgegevens
Soort gegevens zie https://www.stelselvanbasisregistraties.nl/registraties/ openklappen Basisregistratie Kadaster (BRK): NAW, leeftijd, geslacht, kadastrale objecten, stukken, rechten, waarden, locaties (exclusief Beslagen, Hypotheken, Leidingnetwerken en Ondertekenaar)
Verzameldoel Specifiek: De BRK is relevant en interessant voor onderzoek naar veranderingen in en sturingsfactoren voor landschapsinrichting, perceelgebruik en eigendomsposities in brede zin. Nb. Het doeleinde van een specifiek onderzoek bepaalt de grondslag voor de nieuwe dataset die wordt gegeneerd uit de BRK data.
Bewaartermijn 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar onderwerpen waarvoor de brondata relevant zijn. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, vindt er opbouw van de historische reeks plaats én zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo tot uiterlijk 10 jaar nadat PBL ermee stopt.
Bron Kadaster - www.kadaster.nl
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Belanghebbenden kadastrale objecten - Niet-natuurlijke personen, mogelijk ZZP-ers en eenmanszaken
Persoonsgegevens
Soort gegevens zie https://www.stelselvanbasisregistraties.nl/registraties/ openklappen Basisregistratie Kadaster (BRK): NAW, leeftijd, geslacht, kadastrale objecten, stukken, rechten, waarden, locaties (exclusief Beslagen, Hypotheken, Leidingnetwerken en Ondertekenaar) NB. In de data zelf is niet zichtbaar of het om ZZP’ers of eenmanszaken gaat. Via koppeling met bijv. het NHR (nationaal handelsregister) kan dit wél.
Verzameldoel Specifiek: De BRK is relevant en interessant voor onderzoek naar veranderingen in en sturingsfactoren voor landschapsinrichting, perceelgebruik en eigendomsposities in brede zin. Nb. Het doeleinde van een specifiek onderzoek bepaalt de grondslag voor de nieuwe dataset die wordt gegeneerd uit de BRK data.
Bewaartermijn 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar onderwerpen waarvoor de brondata relevant zijn. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, vindt er opbouw van de historische reeks plaats én zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo tot uiterlijk 10 jaar nadat PBL ermee stopt.
Bron Kadaster, www.kadaster.nl
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Algemeen: Om in wetenschappelijk (beleids)onderzoek kwantitatieve analyse te kunnen doen, heeft PBL bronbestanden nodig met informatie over mensen, objecten, gebieden etc. die van invloed zijn op de inrichting en de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Specifiek: De BRK is relevant en interessant voor onderzoek naar veranderingen in en sturingsfactoren voor landschapsinrichting, perceelgebruik en eigendomsposities in brede zin.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • IenW/PBL: Enkele expliciet geautoriseerde medewerkers voor het binnenhalen van de kadastrale registratie van het Kadaster, het verwerken ervan tot een gebiedsgerichte volledige dataset als historische tijdreeks bij PBL en het leveren van selectieve deelsets zonder identificerende persoonskenmerken aan de PBL-medewerkers voor hun onderzoek. Onderzoekers ontvangen een gebiedsgerichte deelverzameling van kadastrale objectdata zonder identificerende persoonskenmerken.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving