Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking onderzoek Betaalbaarheid energierekening – input stakeholders
Verwerkingsnummer 5904
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Experts geselecteerd en uitgenodigd voor het interview.
Persoonsgegevens
Soort gegevens a. contactgegevens (naam, organisatie, functie, bedrijfsmailadres, zakelijke telefoonnummer) b. expert-zienswijze op betaalbaarheid toekomstige energierekening
Verzameldoel a. Selecteren experts, contact onderhouden, afnemen interview, afstemmen gespreksverslag. b. Uitvoeren onderzoek en verwerken tot rapportage.
Bewaartermijn 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar dit onderwerp. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo tot uiterlijk 10 jaar nadat PBL ermee stopt. Bron/grondslag: https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/selectielijst-voor-de-waardering-en-selectie-van-archiefbescheiden-van-het onderdeel ‘SDI PBL beschrijvend gedeelte’ handeling 8.4
Bron identificatie en contactgegevens: via direct netwerk-contact en openbare bronnen. expert zienswijze betaalbaarheid energierekening: betrokkene zelf.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De namen en contactgegevens worden verwerkt om de experts te identificeren, contact te hebben over het onderzoek, het interview af te nemen en het gesprekverslag goed te keuren. De door de experts gegeven input wordt gebruikt in de onderzoekanalyses. Zonder nadere koppeling aan specifieke personen kunnen zienswijzen ook letterlijk in het onderzoeksrapport worden opgenomen. De gespreksverslagen worden bewaard met de bijbehorende namen en contactgegevens, zodat na verloop van tijd het nog steeds
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Alle PBL-medewerkers én bij het onderzoek naar Betaalbaarheid energierekening betrokken gastonderzoekers die door de PBL-onderzoeksleider geautoriseerd worden om de gegevens binnen de beveiligde PBL-ICT te kunnen gebruiken.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving