Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Onderzoek Vergroening zakenautomarkt – input stakeholders
Verwerkingsnummer 5906
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Vertegenwoordiger werkgever, leasebedrijf of adviesbureau
Persoonsgegevens
Soort gegevens a. Voornaam, achternaam, tussenvoegsels, functie, bedrijfsmailadres, zakelijk telefoonnummer b. reflectie op mobiliteitsbeleid, initiatieven en ervaringen van eigen organisatie om zakelijke mobiliteit te verduurzamen, visie op rol en initiatieven werkgevers, leasemaatschap-pijen en overheid.
Verzameldoel a. Identificatie van en contact met deelnemende personen voor interviews b. verzamelen visie/observatie op verduurzaming zakelijke mobiliteit en drijfveren voor onderzoeksrapport.
Bewaartermijn 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar dit onderwerp. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo tot uiterlijk 10 jaar nadat PBL ermee stopt. Geluidsopnamen worden vernietigd na akkoord betrokkene op gespreksverslag.
Bron identificatie en contactgegevens: via eigen netwerk en openbare bronnen. inhoud van interview: betrokkene zelf.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Zakenauto’s vormen een belangrijk aandeel in de milieubelasting van het Nederlands wagenpark. Wanneer meer bekend is over de kostengevoeligheden van zakelijke autorijders, voor zowel de vaste als variabele kosten van zakenauto's, kunnen beleidsaanbevelingen worden gedaan voor de fiscale vormgeving. Hiertoe heeft PBL een kwantitatieve analyse uitgevoerd van aantallen zakelijke auto’s, kilometers en CO2 uitstoot, en van subsidiemaatregelen en bijtellingen, gebaseerd op geaggregeerde voertuigdata.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Alle PBL-medewerkers én bij het onderzoek naar verduurzaming zakelijke mobiliteit betrokken gastonderzoekers die door de PBL-onderzoeksleider geautoriseerd worden om de gegevens binnen de beveiligde PBL-ICT te kunnen gebruiken.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving