Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Uitvoeren regeling groenprojecten
Verwerkingsnummer 5907
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Investeerders voor wie een groenverklaring wordt aangevraagd
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens van de aanvrager - adres, Locatie adres. Contactgegevens t.b.v. de correspondentie: Naam, telefoonnummer, e-mailadres, Personalia (geslacht). Behandelend ambtenaar: contactgegevens (Naam, telefoonnummer en emailadres), personalia (geslacht) en functieaanduiding.
Verzameldoel Identificatie en communicatie
Bewaartermijn Archiveren conform de Archiefwet.
Bron Aangeleverd door groenfonds namens de investeerder
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het stimuleren van groene investeringen in de nieuwste ontwikkelingen in milieutechnologie en duurzame en innovatieve (bouw)projecten. Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering. Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten. Archiveren conform de Archiefwet. Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang
Doel verwerking Het stimuleren van groene investeringen in de nieuwste ontwikkelingen in milieutechnologie en duurzame en innovatieve (bouw)projecten. Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering. Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten. Archiveren conform de Archiefwet. Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • - Personeel van RVD dat onder leiding van de verantwoordelijke staat
  • - Personeel dat onder leiding van de bewerker staat

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal