Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)
Verwerkingsnummer 5912
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Particuliere opdrachtgevers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Geslacht, voorletter en achternaam, adres, (mobiel) telefoonnummer en email
Verzameldoel Onderling kunnen communiceren (opdrachtgever met opdrachtnemer) en dat de opdrachtgevers c.q. uitvoerende bedrijven door toezichthouders kunnen worden aangesproken
Bewaartermijn Tot het LAVS wordt opgeheven, wettelijke grondslag (art. 14 Asbestverwijderingsbesluit 2005, nog niet in werking getreden, wacht op uitvoeringsbesluit dat is voorgepubliceerd, Stcrt 2018-52687)
Bron landelijk invoer door uitvoerende bedrijven (o.a. asbestinventarisatie-, asbestverwijderingsbedrijven) en zakelijke opdrachtgevers (o.a. woningbouwcorporaties)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Contactpersonen uitvoerende bedrijven
Persoonsgegevens
Soort gegevens -Geslacht, voorletter en achternaam, zakelijk (mobiel) telefoonnummer en zakelijk ernaiiadres -Opleveren van wettelijk verplichte documenten met daarin wellicht verwijzingen naar persoonsgegevens (locatie-foto’s, in geval van een particuliere opdrachtgever zijn NAW-gegevens, namen van contactpersonen van uitvoerende bedrijven, plattegronden, etc.)
Verzameldoel -Onderling kunnen communiceren (opdrachtgever met opdrachtnemer) en dat de opdrachtgevers c.q. uitvoerende bedrijven door toezichthouders kunnen worden aangesproken -wettelijke informatieplicht ogv Bouwbesluit en Arbobesluit
Bewaartermijn Tot het LAVS wordt opgeheven, wettelijke grondslag (art. 14 Asbestverwijderingsbesluit 2005, nog niet in werking getreden, wacht op uitvoeringsbesluit dat is voorgepubliceerd, Stcrt 2018-52687)
Bron landelijk invoer door uitvoerende bedrijven (o.a. asbestinventarisatie-, asbestverwijderingsbedrijven) en zakelijke opdrachtgevers (o.a. woningbouwcorporaties)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Contactpersonen van zakelijke opdrachtgevers (bedrijven)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Geslacht, voorletter en achternaam, adres, zakelijk (mobiel) telefoonnummer en zakelijke email
Verzameldoel -Onderling kunnen communiceren (opdrachtgever met opdrachtnemer) en dat de opdrachtgevers c.q. uitvoerende bedrijven door toezichthouders kunnen worden aangesproken
Bewaartermijn Tot het LAVS wordt opgeheven, wettelijke grondslag (art. 14 Asbestverwijderingsbesluit 2005, nog niet in werking getreden, wacht op uitvoeringsbesluit dat is voorgepubliceerd, Stcrt 2018-52687)
Bron landelijk invoer door uitvoerende bedrijven (o.a. asbestinventarisatie-, asbestverwijderingsbedrijven) en zakelijke opdrachtgevers (o.a. woningbouwcorporaties)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De doelstelling is om via een digitale voorziening (LAVS) de gegevens die bedrijven over de inventarisatie en verwijdering van asbest op basis van staand beleid/regelgeving moeten vertrekken, systematisch in te voeren, bij te houden en aan betrokkenen beschikbaar te stellen (waaronder het bevoegd gezag, de toezichthouder en de bedrijven die bij de inventarisatie en verwijdering op een bepaalde locatie betrokken zijn).
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking De doelstelling is om via een digitale voorziening (LAVS) de gegevens die bedrijven over de inventarisatie en verwijdering van asbest op basis van staand beleid/regelgeving moeten vertrekken, systematisch in te voeren, bij te houden en aan betrokkenen beschikbaar te stellen (waaronder het bevoegd gezag, de toezichthouder en de bedrijven die bij de inventarisatie en verwijdering op een bepaalde locatie betrokken zijn).
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Behandelende ambtenaar van diverse toezichthoudende instanties (CI, ISZW, bevoegd gezag, ILT)
 • Geautoriseerde bedrijven die betrokken zijn bij een LAVS project

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal