Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Advisering, voorbereiding besluiten en wetgeving HB]Z
Verwerkingsnummer 5964
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de hoofddirecteur van Hoofdirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Betrokkenen waarover een besluit als bedoeld in de Awb of andere van toepassing zijnde regelgeving wordt voorbereid
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-geg,. e-mailadres, tel.nr., geslacht
Verzameldoel Noodzakelijk voor communicatie betrokkenen
Bewaartermijn Cf. Archiefwet en Ordeningsplan HBJZ. In Outlook: zo lang als nodig is voor proces.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Derden-belanghebbenden
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, e-mailadres, tel.nr. geslacht
Verzameldoel Noodzakelijk voor communicatie met betrokkenen
Bewaartermijn Cf. Archiefwet en Ordeningsplan HBJZ. In Outlook: zo lang als nodig is voor proces.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Contactpersonen en adviseurs binnen IenW, bij overheden, bedrijfsleven, NGO’s, internationale organisaties
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens e-mailadres tel. nr. geslacht Kvk.nr, voor zover vermeld op briepa pier Bankrek.nr. indien nodig.
Verzameldoel Noodzakelijk voor overleg en communicatie met betrokkenen
Bewaartermijn Cf. Archiefwet en Ordeningsplan HBJZ. In Outlook: zo lang als nodig is voor proces.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor: -advisering -voorbereiding besluiten -wetgeving Statistische en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor beleids- of wetenschappelijk onderzoek, bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen en het uitoefenen van accountantscontrole.
Rechtsgrond
 • Toestemming betrokkene
 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Taak van algemeen belang
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers HBJZ, medewerkers van de betreffende beleidsdirectie, medewerkers belast met accorderen besluit, medewerkers IBI-F&I bij betalingen, medewerkers Documentaire
 • Dienstverlening bij archivering.
 • Contactpersonen en adviseurs binnen IenW, bij overheden, bedrijfsleven en NGO’s, buitenlandse overheden en ternationale organisaties; voor zover het contactgegevens van IenW-medewerkers betreft.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de hoofddirecteur van Hoofdirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken