Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Civiele geschillen IenW
Verwerkingsnummer 5979
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de hoofddirecteur van Hoofdirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Procespartij(en)
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-geg. e-mailadres tel.nr. geslacht KvK.nr. Bankrek.nr.
Verzameldoel Noodzakelijk voor communicatie met betrokkenen en afhandeling geschil
Bewaartermijn Cf. Archiefwet en Ordeningsplan HBJZ. In Outlook: zo lang als nodig is voor proces.
Bron Gegeven door procespartij of gemachtigde/organisatie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Advocaten (eisers, gedaagden), Deskundigen, Contactpersonen bij gerechten.
Persoonsgegevens
Soort gegevens functionele NAW-geg. E-mailadres tel.nr. geslacht KvK.nr. Bankrek.nr
Verzameldoel Noodzakelijk voor communicatie met betrokkenen
Bewaartermijn Cf. Archiefwet en Ordeningsplan HBJZ. In Outlook: zo lang als nodig is voor proces.
Bron Gegeven door procespartij of gemachtigde/ organisatie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van het geschil: - het communiceren met de advocaat, de procespartij(en), of andere adviseurs, contactpersonen bij gerechten over het afhandelen van de procedure; - het adviseren van de betrokken beleidsdirectie; - het coördineren en afhandelen binnen IenW van het geschil; -Statistische en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Contactpersonen bij gerechten
  • Advocaten (eisers, gedaagden) Deskundigen Contactpersonen bij gerechten
  • Ambtenaren IenW: IBI-F&I bij betalingen, medewerkers Documentaire Dienstverlening bij archivering

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de hoofddirecteur van Hoofdirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken