Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Wob-verzoek HBJZ
Verwerkingsnummer 5980
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de hoofddirecteur van Hoofdirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die een Wob-verzoek bij IenW/HBJZ hebben ingediend.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-geg. - e-mailadres - tel.nr. - geslacht - KvK.nr. voor zover vermeld op briefpapier - Bankrek.nr.
Verzameldoel Noodzakelijk voor communicatie
Bewaartermijn Cf. Archiefwet en Ordeningsplan HBJZ. Outlook: zo lang als nodig is voor proces.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Derden-belanghebbenden
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens - email - tel.nr. geslacht
Verzameldoel Noodzakelijk voor communicatie met betrokkenen
Bewaartermijn Cf. Archiefwet en Ordeningsplan HBJZ. Outlook: zo lang als nodig is voor proces.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor:
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor:
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor:
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur of andere openbaarheidswet, Awb In het kader van het samenstellen van overzichten, onderzoek en bedrijfsbeveiliging is er, voor zover er geen sprake is van een wettelijke verplichting, vanwege het gerechtvaardigd belang een belangenafweging gemaakt. De verwerking van gegevens is nodig voor de vermelde doeleinden en kan niet op een andere wijze plaatsvinden. De inbreuk voor betrokkenen is gering vanwege de aard van de verwerkte gegevens.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Derden-belanghebbenden
 • Ambtenaren IenW: centrale Wob-coördinator, medewerkers Directie Communicatie/cluster Correspondentie, dossierhouders bij beleidsdirectie, medewerkers belast met accorderen besluit, IBI-F&I bij betalingen, medewerkers Documentaire Dienstverlening bij archivering

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de hoofddirecteur van Hoofdirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken