Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Algemeen relatiebestand RLI
Verwerkingsnummer 6073
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) 1.Tab blad Publieke ambtdragers: bevat o.a. gegevens van bewindspersonen en topambtenaren departementen EZK, LNV, I&W en BZK, Commissarissen van Koning en gedeputeerden provincies, voorzitters en griffiers Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, Tweede Kamercommissies, fractievoorzitters Eerste en Tweede Kamer en Wetenschappelijke bureaus Politieke Partijen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens en emailadressen
Verzameldoel Informatie en communicatie Rij producten
Bewaartermijn Zolang nodig voor de doeleinden en zolang betreffende personen in relevante openbare functie zijn. De gegevens worden regelmatig aangepast/gewijzigd.
Bron Gevraagd en opgezocht op internet
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) 2.Tab blad (ex) raadsleden
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens en emailadressen
Verzameldoel Informatie en communicatie Ru producten
Bewaartermijn Zolang nodig voor de doeleinden en zolang betreffende personen in relevante openbare functie zijn. De gegevens worden regelmatig aangepast/gewijzigd.
Bron Gevraagd en opgezocht op internet
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) 3.Tab blad Geassocieerde Leden
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens en emailadressen
Verzameldoel Informatie en communicatie Ru producten
Bewaartermijn Zolang nodig voor de doeleinden en zolang betreffende personen in relevante openbare functie zijn. De gegevens worden regelmatig aangepast/gewijzigd.
Bron Gevraagd en opgezocht op internet
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) 4. (ex) Secretariaatsleden
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens en emailadressen
Verzameldoel Informatie en communicatie Ru producten
Bewaartermijn Zolang nodig voor de doeleinden en zolang betreffende personen in relevante openbare functie zijn. De gegevens worden regelmatig aangepast/gewijzigd.
Bron Gevraagd en opgezocht op internet
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Informeren/attenderen (per post of digitaal) van Ru-producten en/of vragen om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan Rij adviestrajecten.
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De Rij is een bij wet ingesteld strategisch adviesorgaan van de regering. Het is weliswaar geen wettelijke verplichting maar het ligt wel voor de hand dat de producten van de Rij worden aangeboden aan in ieder geval publieke stakeholders/bestuurders op het brede terrein van de leefomgeving en infrastructuur.
Doel verwerking Informeren/attenderen (per post of digitaal) van Ru-producten en/of vragen om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan Rij adviestrajecten.
Rechtsgrond
  Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Alleen de medewerkers van de RIl (ongeveer 25 personen)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur