Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Persoonsgegevens adviestrajecten Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur
Verwerkingsnummer 6074
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Externe expertise op het terrein van de leefomgeving en infrastructuur
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens naam, email en tel/06. en gegevens)
Verzameldoel Het vastieggen/bewaren van de naam gegevens van geraadpleegde externe expertise heeft als doel dat de Ru verantwoording kan afleggen voor haar werkwijze bij de totstandkoming van adviezen.
Bewaartermijn Bewaartermijn is blijvend. Persoonsgegevens worden bewaard door opname in archief en vermelding achterin Rli producten. Met deze werkwijze legt de Rli verantwoording af voor haar werkwijze en over de totstandkoming van haar adviezen. Met alle betrokken personen wordt van tevoren gecommuniceerd over de verwerking van hun gegevens voor bovengenoemde doeleinden.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De RIj verzamelt/verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar adviezen. Externe deskundigen worden geraadpleegd, individueel in de vorm van interviews of collectief tijdens expertmeetings. Het vastleggen/bewaren van de naam gegevens van deze geraadpleegde externe expertise heeft als doel dat de Rij verantwoording kan afleggen voor haar werkwijze bij de totstandkoming van adviezen.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Alleen de (25) medewerkers van de Rli hebben toegang tot de gegevens

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur