Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Zienswijze proces IenW in FORMDESK
Verwerkingsnummer 7190
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Participatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Inzender van een zienswijze
Persoonsgegevens
Soort gegevens Geslacht’ • Voorletters • eventueel tussenvoegsel achternaam • Leeftijdsklasse (niet verplicht) • Postcode • Straatnaam + huisnummer • Plaats • Telefoonnummer (niet verplicht) • E-mailadres
Verzameldoel ter verificatie dat belanghebbende later ook in beroep kan gaan t.b.v. het verweer.e&
Bewaartermijn 6 maanden in Formdesk. Vanuit Formdesk worden de gegevens overgezet in HPRM en 20 jaar bewaard, conform bewaartermijn Archiefwet.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het faciliteren van de zienswijze procedure t.b.v. de zorgvuldige voorbereiding van een besluit. (NB: De beoordeling en toepassing van de zienswijze in een definitief ontwerp, maakt de initiatiefnemer zelf)
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De gegevens worden verstrekt aan de inhoudelijk behandelaars van de zienswijzen bij beleiddirecties van IenW en/of andere (overheids)organisaties, afhankelijk van de betreffende zienswijzenprocedure. Bij een besluit op aanvraag, kan de aanvrager door het bevoegd gezag gevraagd worden om zienswijzen te verwerken en te voorzien van een reactie. Bijvoorbeeld Havenbedrijf, Prorail, Eneco.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Participatie