Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Onderzoek Duurzame mobiliteit – input stakeholders
Verwerkingsnummer 7250
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Particulieren (deelnemers internetenquête)
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1. Kantar TNS nummer 2. leeftijd, geslacht, opleiding, inkomen, beroep, grootte huishouden, provincie, stedelijkheidsgraad woonplaats en gegevens over 1e en eventueel 2e auto (merk, model, brandstof, bouwjaar, nieuw/gebruikt), andere responses op enquêtevragen
Verzameldoel 1. Koppeling NIPObase panel 2. Verzamelen onderzoeksdata voor analyses op gedrag autobezitters en mogelijkheden tot stimulering van elektrische auto’s voor particulieren.
Bewaartermijn 1. bij Kantar TNS: Kantar TNS is zelf Verwerkingsverantwoordelijke voor NIPObase 2. bij Kantar TNS: tot maximaal 2 jaar na leveren data aan PBL (leveringsvoorwaarden Kantar) 1 en 2 bij PBL: 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar dit onderwerp. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo max. 10 jaar nadat PBL ermee is gestopt. Bron/grondslag: https://www.nationaalarchief.nl
Bron 1. Kantar TNS, (aanwezig in NIPObase, via betrokkene) - Kantar TNS-nummer, achtergrondgegevens deelnemer 2. Betrokkene (via Kantar TNS) - antwoorden op enquêtevragen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Particulieren (deelnemers focusgroep)
Persoonsgegevens
Soort gegevens voornaam, leeftijd, geslacht, woonplaats, type brandstof auto, mening over aspecten van bezit en gebruik elektrische auto
Verzameldoel Verzamelen onderzoeksdata voor analyses op gedrag autobezitters en mogelijkheden tot stimulering van elektrische auto’s voor particulieren.
Bewaartermijn 1 en 2 bij Kantar TNS: tot maximaal 2 jaar na leveren data aan PBL (leveringsvoorwaarden Kantar) 1 en 2 bij PBL: 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar dit onderwerp. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo max. 10 jaar nadat PBL ermee is gestopt. Bron/grondslag: https://www.nationaalarchief.nl
Bron 1. Kantar TNS (aanwezig in NIPObase, via betrokkene) - voornaam, leeftijd, geslacht, woonplaats, type brandstof auto, 2. Betrokkene (via Kantar TNS) - mening over aspecten van bezit en gebruik elektrische auto
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Professionals, experts
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1. voornaam, achternaam, tussenvoegsels, functie, bedrijfsmailadres, zakelijke telefoonnummer 2. zienswijze op stimulering van elektrische auto’s voor particulieren
Verzameldoel 1. Identificeren deelnemende personen en organisaties voor interviews (verantwoordingsplicht PBL) 2. In kaart brengen zienswijzen van belangenorganisaties en van experts op stimulering van elektrische auto’s voor particulieren
Bewaartermijn 1 en 2 bij PBL: 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar dit onderwerp. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo max. 10 jaar nadat PBL ermee is gestopt. Bron/grondslag: https://www.nationaalarchief.nl
Bron 1. Direct netwerk-contact en openbare bronnen 2. Betrokkenen zelf
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beleidsstudie naar duurzame mobiliteit met het doel om aanknopingspunten te vinden voor stimuleringsbeleid van elektrische auto’s voor particulieren.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Particulieren via een internetenquête bevragen om bijv. te achterhalen of er een voorkeur bestaat voor een specifiek type voertuig. Dit wordt gemeten tegen bepaalde gezins- of persoonskenmerken, zodat de geaggregeerde resultaten uit de analyse kunnen worden meegenomen in een toekomstig beleid.
Rechtsgrond
  Toestemming betrokkene
Doel verwerking Onder particulieren via focusgroepen onderzoeken wie potentiële kopers van elektrische auto’s zijn, wat hun motivatie is, wat in het aankoopproces een rol speelt en hoe belangrijkste barrières om een elektrische auto te kopen weggenomen kunnen worden.
Rechtsgrond
  Toestemming betrokkene
Doel verwerking Professionals worden bevraagd zodat PBL in kaart kan brengen wat de zienswijze is van belangenorganisaties en van experts op specifiek (te ontwikkelen) beleid voor duurzame mobiliteit.
Rechtsgrond
  Toestemming betrokkene
Doel verwerking Bewaren van de onderzoeksgegevens zoals gespreksverslagen om de uitvoering van het onderzoek te kunnen verantwoorden. PBL bewaart de contactgegevens van professionals en experts om onderzoek in de tijd te kunnen herhalen.
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Het kunnen verantwoorden van de onderzoeksresultaten en het kunnen herhalen van onderzoeken bij dezelfde groepen stakeholders, zodat resultaten in de tijd ook onderling vergeleken kunnen worden.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • De PBL-onderzoekers die zich bezig houden met het onderzoek naar Duurzame mobiliteit

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving