Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Plastic Pact Monitoring 2019
Verwerkingsnummer 7788
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) contactpersoon bij bedrijf
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en e-mail
Verzameldoel correspondentie
Bewaartermijn tot 2025 (einddatum convenant)
Bron eigen opgave
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De monitoring van het Plastic Pact is om te monitoren of de doelstellingen van het Plastic Pact worden behaald. Hiermee wordt de voortgang van partijen in het Plastic Pact inzichtelijk gemaakt. Dit bevordert transparantie en stimuleert partijen tegelijkertijd om afspraken na te komen. Gezien de aard en grootte van het Plastic Pact is het van belang om een aparte monitor op te zetten. Zodat ook aan de Tweede Kamer kan worden gerapporteerd wat er wordt bereikt met het Plastic Pact.
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van secretariaat Plastic Pact bij RWS voor het versturen en ontvangen e-mails
  • RIVM medewerkers die toegang hebben tot de teruggestuurde plastic data

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal