Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Kroonbenoemingen HRMO
Verwerkingsnummer 4179
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Kroonbenoemingen van: - Directeur van de Politieacademie (PA) en zijn plaatsvervanger; - Raad van Advies van de Politieacademie (RvA); - Voorzitter en leden van de Politieonderwijsraad.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gewone persoonsgegevens: NAW en geboortedatum en geboorteplaats. Bijzondere persoonsgegevens: CV voor zover hier een foto op staat of een BSN. - PA screening (A vertrouwensfunctie) (bijzondere persoonsgegevens); nevenwerkzaamheden (gewone persoonsgegevens, maar ligt ook aan context). - RvA hoofdberoep (gewone persoonsgegevens); nevenwerkzaamheden (gewone persoonsgegevens, maar ligt ook aan context). - POR hoofdberoep (gewone persoonsgegevens); voordracht (gewone persoonsgegevens).
Verzameldoel Benoeming voor commissies.
Bewaartermijn Bewaartermijnen worden in selectielijsten vastgesteld, op grond van de Archiefwet- en regelgeving. Er is geen actuele generieke selectielijst van toepassing voor. Daarom wordt verwezen naar het Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid (GWR). Het GWR stelt in punt 1.2. een bewaartermijn van maximaal 7 jaren na het vervallen van de benoeming of een eventuele schorsing/ontslag van het commissielid en/of de directeur PA en POR.
Bron Verstrekker: Kabinet van de Koning, AIVD (screening).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Benoeming van aspirant directeur PA en aspirant directeur POR.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ontvanger: ABD (PA), publicatie Staatscourant, degene die wordt benoemd.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20301
Den Haag
NEDERLAND