Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Burgerbrieven DGPOL
Verwerkingsnummer 4186
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Burger die brief of verzoek stuurt.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gewone persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats en eventueel telefoonnummer (al dan niet uit de openbare telefoongids opgevraagd). Bijzondere persoonsgegevens: indien mensen zelf bijzondere persoonsgegevens aan ons verstrekken. Idem voor strafrechtelijke gegevens. Alle verwerkte persoonsgegevens hebben betrekking op burgbriefschrijver (ook wel verzoeker).
Verzameldoel Reactie op verzoeken en andere brieven van burgers.
Bewaartermijn Bewaartermijnen worden in selectielijsten vastgesteld, op grond van de Archiefwet- en regelgeving. Er is nog geen selectielijst van JenV, maar volgens het Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid moeten burgerbrieven worden vernietigd binnen 5 jaar. De Wet Nationale Ombudsman en art. 5 Grondwet tellen geen specifieke bewaartermijn.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Reactie op verzoeken en andere brieven van burgers.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting
Doel verwerking Reactie op verzoeken en andere brieven van burgers.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Briefschrijver

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20301
Den Haag
NEDERLAND