Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Recherche Samenwerkings Team uitzendingen
Verwerkingsnummer 4213
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Politiemedewerkers die naar het Recherche Samenwerking Team in Caribisch Nederland worden uitgezonden.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gewone persoonsgegevens: - namen; - organisatie waar ze werken; - geboortedatum; - periode terbeschikkingstelling. Gevoelige persoonsgegevens: - schaal; - personeelsnummers.
Verzameldoel Het doel van deze aanwijzingsprocedure is dat personen die aan de slag gaan bij RST beschikken over de juiste bevoegdheden. Het is namelijk op grond van de Rijkswet politie van belang dat de medewerkers die aangewezen worden de juiste bevoegdheden hebben in het Caribische deel van het Koninkrijk (i.c. BES-eilanden, Sint Maarten, Curaçao). Ten aanzien van politiemedewerkers die aan de slag gaan op Aruba worden de bevoegdheden toegekend door de minister van Justitie van Aruba.
Bewaartermijn De bewaartermijn is op grond van punt 13.5. van het Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid in ieder geval 5 jaar. Wellicht kan, indien dat bijvoorbeeld in de zin van art. 68 Grondwet (verantwoording minister) noodzakelijk is, hiervan worden afgeweken en een langere bewaartermijn gelden.
Bron Namen worden per e-mail aangeleverd door Nationale politie (Np) of het RST.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het doel van deze aanwijzingsprocedure is dat personen die aan de slag gaan bij RST beschikken over de juiste bevoegdheden. Het is namelijk op grond van de Rijkswet politie van belang dat de medewerkers die aangewezen worden de juiste bevoegdheden hebben in het Caribische deel van het Koninkrijk (i.c. BES-eilanden, Sint Maarten, Curaçao). Ten aanzien van politiemedewerkers die aan de slag gaan op Aruba worden de bevoegdheden toegekend door de minister van Justitie van Aruba.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang
Doel verwerking Het doel van deze aanwijzingsprocedure is dat personen die aan de slag gaan bij RST beschikken over de juiste bevoegdheden. Het is namelijk op grond van de Rijkswet politie van belang dat de medewerkers die aangewezen worden de juiste bevoegdheden hebben in het Caribische deel van het Koninkrijk (i.c. BES-eilanden, Sint Maarten, Curaçao). Ten aanzien van politiemedewerkers die aan de slag gaan op Aruba worden de bevoegdheden toegekend door de minister van Justitie van Aruba.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • RST: ontvanger

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? BES-eilanden en Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20301
Den Haag
NEDERLAND