Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Wob-verzoeken
Verwerkingsnummer 4214
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Wob-verzoeker
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gewone persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats en eventueel telefoonnummer. Bijzondere persoonsgegevens: bijvoorbeeld medische gegevens. Wettelijk identificerend: bijvoorbeeld een BSN nummer.
Verzameldoel Juiste afhandeling van verzoeken op basis van de Wob.
Bewaartermijn De Wob stelt geen specifieke bewaartermijn. Bewaartermijnen worden in selectielijsten vastgesteld, op grond van de Archiefwet- en regelgeving. JenV beschikt nog niet over een actuele generieke selectielijst. Richtlijn binnen het Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid is dat burgerbrieven binnen 5 jaar worden vernietigd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Persoon waarvan om openbaarmaking gegevens wordt gevraagd.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gewone persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats en eventueel telefoonnummer. Bijzondere persoonsgegevens: bijvoorbeeld medische gegevens. Wettelijk identificerend: bijvoorbeeld een BSN nummer.
Verzameldoel Juiste afhandeling van verzoeken op basis van de Wob.
Bewaartermijn De Wob stelt geen specifieke bewaartermijn. Bewaartermijnen worden in selectielijsten vastgesteld, op grond van de Archiefwet- en regelgeving. JenV beschikt nog niet over een actuele generieke selectielijst. Richtlijn binnen het Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid is dat burgerbrieven binnen 5 jaar worden vernietigd.
Bron Verstrekker: Justitie en Veiligheid (DG Politie) of Wob-verzoeker.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Juiste afhandeling van verzoeken op basis van de Wob.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Juiste afhandeling van verzoeken op basis van de Wob.
Rechtsgrond
  Toestemming betrokkene
Doel verwerking Juiste afhandeling van verzoeken op basis van de Wob.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Ontvanger: Wob-verzoeker of Justitie en Veiligheid (DG Politie) en bij doorzending van het Wob-verzoek de Politie.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20301
Den Haag
NEDERLAND