Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Wpbr ontheffing
Verwerkingsnummer 4222
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) BOA die particulier beveiliger wil zijn en aanvraag ontheffing ex. Wpbr doet.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gewone persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, omschrijving van de werkzaamheden als BOA en omschrijving van de beveiligingswerkzaamheden. Bijzondere persoonsgegevens: indien mensen zelf bijzondere persoonsgegevens aan ons verstrekken. Idem voor strafrechtelijke gegevens. Alle verwerkte persoonsgegevens hebben betrekking op de opsporingsambtenaar die bij de aanvrager werkzaam is.
Verzameldoel Beantwoorden van het ontheffingsverzoek (wettelijke taak ex. art. 5 Wpbr) en archieffunctie van de organisatie. Beoordeling of ontheffing moet worden verleend van het verbod om zowel opsporingsambtenaar als particulier beveiliger te zijn.
Bewaartermijn Bij de bewaartermijnen zal worden aangesloten bij het Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid. In 10.1. staat dat persoonsgegevens gerelateerd aan verleende ontheffingen binnen 20 jaar moeten worden vernietigd, tenzij het noodzakelijk is deze toch langer te bewaren. Denk aan ontheffingen voor onbepaalde duur.
Bron Verstrekker: werkgever van betrokkene (aanvrager).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beantwoorden van het ontheffingsverzoek (wettelijke taak ex. art. 5 Wpbr) en archieffunctie van de organisatie. Beoordeling of ontheffing moet worden verleend van het verbod om zowel opsporingsambtenaar als particulier beveiliger te zijn.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ontvanger: Ministerie JenV en bij reactie is het andersom (de aanvrager).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20301
Den Haag
NEDERLAND