Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Uitzending politiemedewerkers missies
Verwerkingsnummer 4225
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Politiemedewerkers die worden uitgezonden op een missie in EU of VN-verband.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Sollicitatiebrieven: - naam; - geboortedatum/plaats; - adres; - nationaliteit; - geslacht; - paspoortnummer; - rijbewijs (ja/nee); - functie/rang; - security clearance (NATO/EU); - medische gebreken (ja/nee); - strafrechtelijk verleden (ja/nee); - CV. Bij besluiten gemandateerd aan DGPOL: - Naam; - Geboortedatum; - Werkgever (regionale/landelijke eenheid); - Salarisschaal.
Verzameldoel Mogelijk maken dat politiemedewerkers worden uitgezonden op internationale missies.
Bewaartermijn Een wettelijke bewaartermijn op grond van art. 2 Besluit beschikbaar stellen politiemedewerkers ten behoeve van vredesmissies geldt.
Bron Politie (verstrekker).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Mogelijk maken dat politiemedewerkers worden uitgezonden op internationale missies.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Permanente Vertegenwoordiging EU en Permanente Vertegenwoordiging VN (ontvanger).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Verenigde Naties
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20301
Den Haag
NEDERLAND