Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bewapening BOA's in individuele gevallen
Verwerkingsnummer 4229
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) BOA waarvoor om bewapening wordt verzocht.
Persoonsgegevens
Soort gegevens De volledige naam van degene aan wie de bevoegdheid wordt toegekend. Het noemen van de volledige naam in combinatie met het noemen van nummer van de akte van aanstelling wordt namelijk voldoende specifiek geacht. Het betreft een gewoon persoonsgegeven.
Verzameldoel Besluitvorming op het verzoek en bijhouden aan wie en onder welke voorwaarden en welke tijdsduur een verzoek is toegekend.
Bewaartermijn Bewaartermijnen worden in selectielijsten vastgesteld, op grond van de Archiefwet- en regelgeving. Er is geen actuele generieke selectielijst van toepassing voor. Daarom wordt verwezen naar het Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid (GWR). Het GWR stelt in punt 10.1. een bewaartermijn van maximaal 20 jaren na het vervallen van de vergunning, hiervoor moet volgens de GWR het belang om de persoonsgegevens maximaal 20 jaren te bewaren wel worden aangetoond.
Bron Verstrekker en ontvanger: de betrokkene en diens werkgever die veelal een dergelijk verzoek voor de betrokkene indient.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Besluitvorming op het verzoek en bijhouden aan wie en onder welke voorwaarden en welke tijdsduur een verzoek is toegekend.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Verstrekker en ontvanger: de betrokkene en diens werkgever die een dergelijk verzoek voor de betrokkene indient.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20301
Den Haag
NEDERLAND