Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking LOCC CRM
Verwerkingsnummer 6019
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Betrokkenen zijn personen die een actieve of adviserende rol kunnen spelen bij een crisissituatie.
Persoonsgegevens
Soort gegevens De volgende gegevens kunnen worden vastgelegd: Geslacht, Titels en initialen, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam; Straat, Huisnummer, Postcode, Plaats, Gemeente, Provincie, Land; Bereikbaarheidsgegevens (telefoonnummers en email); Type, rol (gedefinieerde categorie waaronder een persoon valt van belang voor LOCC); Overleg (interne en externe overleggen waar het LOCC formeel is vertegenwoordigd); Organisatienaam.
Verzameldoel Deze gegevensverwerkingen zijn noodzakelijk voor het LOCC om haar werk.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Contactgegevens die noodzakelijk zijn voor optreden in crisissituaties worden niet vernietigd. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de termijnen binnen het generiek waarderingsmodel Rijk (GWR). Ingevolge onderdeel 14.1. wordt geen vernietigingstermijn / bewaartermijn gehanteerd voor “Het coördineren / treffen van maatregelen bij een crises en/of calamiteit.” Voor de overige gegevens geldt een bewaartermijn van tien jaar.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Deze gegevensverwerkingen zijn noodzakelijk voor het LOCC om haar werkzaamheden op het terrein van crisisbeheer te kunnen uitvoeren.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • LOCC (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20301
Den Haag
NEDERLAND