Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking LOCC HRM
Verwerkingsnummer 6021
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Gedetacheerde medewerkers, stagiaires, uitzendkrachten, projectmedewerkers en herintreders.
Persoonsgegevens
Soort gegevens De volgende gegevens worden vastgelegd: Voorletter, Voornaam, Voorvoegsel, Geboortenaam, Geboorte datum, Woonadres, Postcode, Plaats, Provincie, Land, Telefoonnummer(s) privé, Email privé, Bereikbaarheidsgegevens directe familie, Sectie (afdeling), Functienaam, Functieschaal, Deeltijd, Werkgever, Contactpersoon bij werkgever met email adres, User ID zakelijk, Email zakelijk, Telefoonnummer(s) zakelijk. Uitkomst veiligheidsonderzoek Dit zijn gewone persoonsgegevens.
Verzameldoel Deze gegevensverwerkingen zijn noodzakelijk voor het LOCC om haar werk.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Voor de persoonsgegevens geldt in principe een bewaartermijn van tien jaar. Voor de persoonsgegevens van oud-medewerkers is dat anders, staat in de bijlage (PIA) onder vraag 10.
Bron Verstrekkers: Gegevens worden geleverd door en geverifieerd bij betrokkene (de bij het LOCC tewerkgestelde). Gegevens van de organisaties worden verkregen van de afdeling personeelszaken van die organisaties. Ontvanger: De politie voert het facilitaire beheer over het LOCC en ontvangt daartoe persoonsgegevens.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Deze gegevensverwerkingen zijn noodzakelijk voor het LOCC om haar werkzaamheden op het terrein van crisisbeheer te kunnen uitvoeren.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ontvanger: De politie voert het facilitaire beheer over het LOCC en ontvangt daartoe persoonsgegevens.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20301
Den Haag
NEDERLAND