Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Benoemingen raden en commissies
Verwerkingsnummer 2605
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
 • De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de Inspecteur Generaal van het Onderwijs
 • De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de Directeur Generaal Primair- en Voortgezet Onderwijs
 • De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de Directeur Generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie
 • De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de Directeur Generaal Cultuur en Media

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Door de minister van OCW te benoemen voorzitters en leden van adviesraden, raden van toezicht, raden van bestuur, commissies, jury’s en andere colleges of commissies.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, voorletters, titulatuur, geslacht, en gegevens over benoeming.
Verzameldoel Publiceren van benoemingen van leden van adviesraden en commissies.
Bewaartermijn Maximaal 5 jaar na afloop zittingsperiode in adviesraad of commissie.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Betrokkene kan zonder deze gegevens niet worden benoemd in adviesraad of commissie.
Soort gegevens Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, gegevens over de benoeming, hoogte vergoeding.
Verzameldoel Vaststellen en laten uitkeren van vergoedingen aan benoemde personen.
Bewaartermijn Maximaal 5 jaar na afloop zittingsperiode in adviesraad of commissie.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: De vergoeding kan zonder deze gegevens niet worden vastgesteld en uitgekeerd.
Soort gegevens Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit en geboorteplaats, gegevens over werkervaring en opleiding, en soms levensovertuiging en politieke verwantschap.
Verzameldoel Selecteren van te benoemen personen.
Bewaartermijn Maximaal 5 jaar na afloop zittingsperiode in adviesraad of commissie.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: De persoon kan zonder deze gegevens niet voor benoeming worden geselecteerd.
Soort gegevens Naam, voorletters, titulatuur, geslacht, gegevens over de benoeming.
Verzameldoel Samenstellen Register van raden, adviescolleges en raden van toezicht... lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Maximaal 5 jaar na afloop zittingsperiode in adviesraad of commissie.
Bron Ministerie van OCW
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, gegevens die betrekking hebben op de benoeming.
Verzameldoel Opstellen van benoemingsbesluiten van voorzitters en leden van adviesr.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Maximaal 5 jaar na afloop zittingsperiode in adviesraad of commissie.
Bron Ministerie van OCW
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Naam, voornamen, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, en hoogte vergoeding.
Verzameldoel Informeren Belastingdienst over hoogte vergoedingen voorzitters en lede.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Maximaal 5 jaar na afloop zittingsperiode in adviesraad of commissie.
Bron Ministerie van OCW
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Selecteren van te benoemen voorzitters en leden van adviesraden, raden van toezicht, raden van bestuur, commissies, jury’s en andere raden of commissies. Rechtsgrond: Kaderwet adviescolleges; Wet AWTI; Wet NWO; Wet OR; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW); Beleidsregels benoemingen RvC; Wet op het specifiek cultuurbeleid; Mediawet 2008; Besluit tot instelling van de Nationale Unesco Commissie;
Rechtsgrond
 • Toestemming betrokkene
 • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Minister van OCW en leden managementteams OCW.
 • Medewerkers die belast zijn met opstellen en publiceren van benoemingsbesluiten.
 • Leden van benoemingsadviescommissies
 • Medewerkers van raden en commissies belast met financiële en administratieve werkzaamheden
 • Medewerkers van de directie Financiëel Economische Zaken (FEZ) belast met relatiebeheer voor het verifiëren van een nieuwe crediteur.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Bezoekadres Rijnstraat 50
2515XP Den Haag
Nederland
Postadres Postbus 16375
2500BJ Den Haag
Nederland
Naam De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de Inspecteur Generaal van het Onderwijs
Bezoekadres Park Voorn 4
3544AC Utrecht
Nederland
Postadres Postbus 2730
3500GS Utrecht
Nederland
Naam De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de Directeur Generaal Primair- en Voortgezet Onderwijs
Naam De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de Directeur Generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie
Naam De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de Directeur Generaal Cultuur en Media

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

 • De directeuren-generaal en de inspecteur-generaal zijn ieder verantwoordelijk voor de benoemingen in de raden en commissies van hun eigen beleidsterrein.