Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Uitvoering Wet Normering Topinkomens (WNT)
Verwerkingsnummer 3374
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de directeur Financieel Economische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Topfunctionarissen van de WNT instellingen binnen de OCW sectoren.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, bezoldiging (beloning onkosten en werkgeversbijdrage pensioen), ontslagvergoedingen, deeltijdfactor, in- en uitdiensttredingsdatum gedurende het kalenderjaar
Verzameldoel Input voor de wetsevaluatie, en monitoring naleving WNT
Bewaartermijn geen einddatum
Bron DUO
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Wettelijke verplichting
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Niet topfunctionarissen met een bezoldiging boven de openbaarmakingsnorm bij WNT instellingen bij de OCW sectoren.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens, instellinggegevens, inkomen
Verzameldoel Input voor de wetsevaluatie
Bewaartermijn 7 jaar
Bron DUO
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Is conform naleving van de WNT wet
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Voor het kerndepartement monitoren of de WNT wordt nageleefd. Het MT-OCW wordt hierover geïnformeerd. DUO verwerkt de XBRL rapportages van de instellingen uit de ingediende jaarverslagen.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers binnen Kerndepartement

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de directeur Financieel Economische Zaken
Bezoekadres Rijnstraat 50
2515XP Den Haag
Nederland
Postadres Postbus 16375
2500BJ Den Haag
Nederland