Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Herstel individuele pensioenrechten onderwijspersoneel Caribisch Nederland
Verwerkingsnummer 3759
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de directeur Financieel Economische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Onderwijspersoneel op Caribisch Nederland
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens, loonstroken, aanmeldingsformulier pensioenfonds, in enkele gevallen kopie identiteitsbewijs, arbeidsovereenkomsten, aanstellingsgegevens.
Verzameldoel Voor het vaststellen van het arbeidsverleden, het loon, en de deeltijdfactor. Deze gegevens zijn nodig om het opgebouwde pensioen te kunnen vaststellen. Dit was voorheen niet goed in het Pensioenfonds Caribisch Nederland geadministreerd. Het dossieronderzoek is ondersteund door ambtelijk BZK, OCW betaalt het pensioenherstel en moet daarom akkoord geven op het arbeidsverleden van betrokkenen.
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Pensioenfonds Caribisch Nederland
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Controle van het arbeidsverleden van onderwijspersoneel op Caribische Nederland. Met als doel het kunnen vaststellen van het individuele pensioenrecht.
Rechtsgrond
  • Vitaal belang betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Pensioenfonds Caribisch Nederland

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de directeur Financieel Economische Zaken
Bezoekadres Rijnstraat 50
2515XP Den Haag
Nederland
Postadres Postbus 16375
2500BJ Den Haag
Nederland