Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Experiment meertalige dagopvang en peuterspeelzaalwerk
Verwerkingsnummer 1050
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur KO

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Gegevens van kinderen van o tot 4 jaar die een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal bezoeken en/of gegevens van de ouders van deze kinderen. NB Omdat er een verband bestaat tussen de sociaal-economische status van ouders en de taalvaardigheid van hun kinderen zal naar het opleidingsniveau en beroep van vader en moeder, resp. verzorgers worden gevraagd.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gegevens van kinderen van o tot 4 jaar die een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal bezoeken en/of gegevens van de ouders van deze kinderen. NB Omdat er een verband bestaat tussen de sociaal-economische status van ouders en de taalvaardigheid van hun kinderen zal naar het opleidingsniveau en beroep van vader en moeder, resp. verzorgers worden gevraagd.
Verzameldoel Wettelijke verplichting en tioestemming
Bewaartermijn 4 jaar
Bron Ouder/verzorger, pedagogisch medewerkers
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het experiment geschiedt op basis van het Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk. Deelname aan het experiment geschiedt op basis van toestemming (ouders
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting
Doel verwerking Doel van het experiment is om inzicht te krijgen in de effecten van meertalige opvang op de ontwikkeling van het Nederlands om uiteindelijk beleidsmatig te bezien of meertalige dagopvang een wettelijke mogelijkheid moet worden. Daarom wordt de taalontwikkeling van (jonge) kinderen gemeten/bijgehouden
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • UvA

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur KO
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND