Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Personenregister Kinderopvang (continue screening fase 2)
Verwerkingsnummer 1064
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur KO

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Houder of voorgenomen houder van een kindercentrum, inclusief de bestuurders (Exacte omschrijving zie art 1.50 en 1.56b WKO)
Persoonsgegevens
Soort gegevens - Persoonsgegevens conform basisregistratie - VOG - Bereikbaarheid - Gegevens houder - Kostenvergoeding inschrijving - Status inschrijving - KvK / BSN - NAW exploitant - NAW kindercentrum - aantal plaatsen - soort opvang - j/n voorschoolse educatie - geregistreerde voorzieningen gastouderopvang - gegevens ingeschrevene koppleing
Verzameldoel Onze Minister verwerkt gegevens in het personenregister kinderopvang o.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn - gegevens van een ingeschrevene worden vernietigd nadat de inschrijving in het personenregister kinderopvang is beëindigd. - gegevens van een ingeschrevene worden ingeval van een melding op basis van artikel 22b van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens bewaard tot vier jaren nadat de inschrijving in het personenregister kinderopvang is beëindigd.
Bron - BRP levert persoonsgegevens bij inschrijving - Justis (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag, COVOG) verstrekt gegevens over de Verklaring Omtrent het Gedrag van de betrokkene - De werkgever (houder) verstrekt gegevens over het bestaan van een dienstverband of andersoortige connectie met de betrokkene door middel van een koppeling.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Personen werkzaam, woonachtig of structureel aanwezig op het kindercentrum (Exacte omschrijving zie art 1.50 en 1.56b WKO)
Persoonsgegevens
Soort gegevens - Persoonsgegevens conform basisregistratie - VOG - Bereikbaarheid - Gegevens houder - Kostenvergoeding inschrijving - Status inschrijving
Verzameldoel Onze Minister verwerkt gegevens in het personenregister kinderopvang o.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn - gegevens van een ingeschrevene worden vernietigd nadat de inschrijving in het personenregister kinderopvang is beëindigd. - gegevens van een ingeschrevene worden ingeval van een melding op basis van artikel 22b van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens bewaard tot vier jaren nadat de inschrijving in het personenregister kinderopvang is beëindigd.
Bron - Justis (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag, COVOG) verstrekt gegevens over de Verklaring Omtrent het Gedrag van de betrokkene - De BRP levert persoonsgegevens bij inschrijving werkgever (houder) verstrekt gegevens over het bestaan van een dienstverband of andersoortige connectie met de betrokkene door middel van een koppeling.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over de kinderen die worden opgevangen (Exacte omschrijving zie art 1.50 en 1.56b WKO)
Persoonsgegevens
Soort gegevens - Persoonsgegevens conform basisregistratie - VOG - Bereikbaarheid - Gegevens houder - Kostenvergoeding inschrijving - Status inschrijving
Verzameldoel Onze Minister verwerkt gegevens in het personenregister kinderopvang o.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn - gegevens van een ingeschrevene worden vernietigd nadat de inschrijving in het personenregister kinderopvang is beëindigd. - gegevens van een ingeschrevene worden ingeval van een melding op basis van artikel 22b van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens bewaard tot vier jaren nadat de inschrijving in het personenregister kinderopvang is beëindigd.
Bron - Justis (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag, COVOG) verstrekt gegevens over de Verklaring Omtrent het Gedrag van de betrokkene - De BRP levert persoonsgegevens bij inschrijving werkgever (houder) verstrekt gegevens over het bestaan van een dienstverband of andersoortige connectie met de betrokkene door middel van een koppeling.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Gastouder of voorgenomen gastouder en andere personen aanwezig of woonachtig op opvanglocatie. (Exacte omschrijving zie art 1.50 en 1.56b WKO)
Persoonsgegevens
Soort gegevens - Persoonsgegevens conform basisregistratie - VOG - Bereikbaarheid - Gegevens houder - Kostenvergoeding inschrijving - Status inschrijving
Verzameldoel Onze Minister verwerkt gegevens in het personenregister kinderopvang o.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn - gegevens van een ingeschrevene worden vernietigd nadat de inschrijving in het personenregister kinderopvang is beëindigd. - gegevens van een ingeschrevene worden ingeval van een melding op basis van artikel 22b van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens bewaard tot vier jaren nadat de inschrijving in het personenregister kinderopvang is beëindigd.
Bron - Justis (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag, COVOG) verstrekt gegevens over de Verklaring Omtrent het Gedrag van de betrokkene - De BRP levert persoonsgegevens bij inschrijving werkgever (houder) verstrekt gegevens over het bestaan van een dienstverband of andersoortige connectie met de betrokkene door middel van een koppeling.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Onze Minister verwerkt gegevens in het personenregister kinderopvang om te waarborgen dat alle personen die op grond van deze wet over een verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, continu worden gescreend waardoor wordt bijgedragen aan het vergroten van de veiligheid van de opgevangen kinderen. (artikel 1.48d Wko)
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Houder kindercentrum of gastouderbureau (voor selectief deel van de gegevens)
  • GGD (voor selectief deel van de gegevens)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur KO
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND