Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Landelijk Register Kinderopvang (GIR)
Verwerkingsnummer 1065
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur KO

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Houders van kinderopvangvoorzieningen en gastouderbureaus, gastouders
Persoonsgegevens
Soort gegevens - registratienr / KvKnr / BSN - naam en adres exploitant - naam, adres en telefoon kindercentrum/bureau/gastouder - aantal plaatsen, soort opvang, educatie - inspectierapporten, aansluiting geschillencie, onherroepelijke besluiten - statusinformatie Zie artikel 6 Besluit LRK, RBK, PRK
Verzameldoel SZW draagt zorg voor de inrichting van een register kinderopvang ten b.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Na uitschrijving kan nog 7 jaar worden geraadpleegd : - registratienr, status, statusdatum, datum inschrijving
Bron - De gegevens in LRK worden door de gemeente in LRK gezet. - Geschillencommissie verstrekt gegevens over de aansluiting van de houder aan het College. - GGD verstrekt gegevens over het toezicht aan het College. - Gastouderbureau verstrekt gegevens over gastouders aan het College. -Gastouders verstrekken gegevens aan het gastouderbureau. - SZW of het College kan een besluit nemen om gegevens in het register aan te passen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking SZW draagt zorg voor de inrichting van een register kinderopvang ten behoeve van de waarborging van de kwaliteit en de rechtszekerheid van de kinderopvang alsmede ten behoeve van het toezicht op en de handhaving van de bij of krachtens deze afdeling gestelde regels (Artikel 1.47b van de Wko).
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • College, GGD, burgers en ondernemers (gedeeltelijk), houders, belastingdienst, inspectie onderwijs, geschillencommissie hebben toegang.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur KO
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND