Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Meldingen i.h.k.v. de Wet melding collectief ontslag
Verwerkingsnummer 1171
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UAW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) De betrokkenen zijn de aanvragende werkgever en de bij hem in dienst zijnde werknemers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Vastgelegd worden naam en adres werkgever en het aantal werknemers waarvoor collectief ontslag wordt aangevraagd.
Verzameldoel Doel is voldoen aan de wettelijke verplichting uit de WMCO.
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Ingevolge artikel 3 Wet melding collectief ontslag met de werkgever het voornemen tot collectief ontsalg mertlden bij het UWV. Het UWV meldt de aanvraag bij de minister van SZW (UAW).
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • directie UAW is de ontvanger van de gegevens

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UAW
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND