Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verstrekking gegevens aan vakbonden (OR)
Verwerkingsnummer 1297
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Het verstrekken van de kieslijst met daarop persoonsgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, werkzaam bij directie van onderdeel van ministerie van SZW) aan vakbonden.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Het verstrekken van de kieslijst met daarop persoonsgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, werkzaam bij directie van onderdeel van ministerie van SZW) aan vakbonden.
Verzameldoel Het doel is dat de vakbonden daarmee hun wettelijke taak goed kunnen uitvoeren. Het gaat daarbij om het aanschrijven van verkiesbare leden, checken of wie op de vakbondslijst wil inderdaad passief kiesrecht heeft, met de kiesgerechtigde leden overleggen over de kandidatenlijst en met de kiesgerechtigde leden de kandidatenlijst vaststellen die namens de vakbond wordt ingediend.
Bewaartermijn Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel benodigd is.
Bron OR Ministerie van SZW
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het doel is dat de vakbonden daarmee hun wettelijke taak conform artikel 40 eerste lid van het vrijstellingsbesluit Wbp goed kunnen uitvoeren. Het gaat daarbij om het aanschrijven van verkiesbare leden, checken of wie op de vakbondslijst wil inderdaad passief kiesrecht heeft, met de kiesgerechtigde leden overleggen over de kandidatenlijst en met de kiesgerechtigde leden de kandidatenlijst vaststellen die namens de vakbond wordt ingediend.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CNV
  • FNV

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND