Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Kinderopvang: versterking taal- en interactievaardigheden
Verwerkingsnummer 1396
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Individuele beroepskrachten en leidinggevenden aan wie trainingen worden gegeven als bedoeld in artikel 2 van de regeling.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en wellicht geboortedatum. Het is nog niet precies duidelijke welke persoonsgegevens op de diploma's staan.
Verzameldoel Controle of de subsidie terecht is verleend (rechtmatigheid subsidie). Toetsen beleidsdoelmatigheid.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron De subsidie aanvrager (houder van een kindercentrum of gastouderbureau, zie artikel 7 van de regeling).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Steeksproefsgewijs (50%) worden diploma's opgevraagd en in DIANE opgeslagen om de beleidsdoelmatigheid te toetsen.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur van de directie Uitvoering van Beleid.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND