Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Het ESF-thema Actieve Inclusie 2014-2020
Verwerkingsnummer 1397
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Deelnemers aan een project als bedoeld in artikel A4 van bijlage 1 van de Subsidieregeling ESF 2014-2020.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, initialen, geboortedatum, doelgroepkenmerken (uitkering, lengte uitkering, verblijfsstatus, kennisgeving inschrijving UWV of kennisgeving arbeidsbelemmering), trajectgegevens deelnemer (bijvoorbeeld uitdraai clientvolgsysteem, waaruit activiteiten van gedeclareerde medewerker blijken), bescheiden welke prestatie onderbouwen (bijv. diploma's), gegevens dienstverband ( functie en werktijdfactor) , inkomensgegevens (brutoloon en eventuele gedeclareerde toeslagen). BSN nummer.
Verzameldoel Het verzamelen van deze gegevens is nodig om vast te stellen of de deelnemer tot de doelgroep van de regeling behoort en er geen sprake is van dubbelfinanciering, misbruik en oneigenlijk gebruik. BSN nummer wordt gebruikt voor evaluatiedoeleinden door het CBS. De evaluatiedoeleinden worden benoemd in artikel 125 van Verordening 1303/2013 EG.
Bewaartermijn Op grond van artikel 16 van de Subsidieregeling moet de subsidieontvanger alle administratieve bescheiden die betrekking hebben op het gesubsidieerde project ten minste tot 31 december 2027 bewaren dan wel tot een nader door de minister aan de subsidieontvanger schriftelijk bekende te maken termijn. Logischerwijs moet de verwerkingsverantwoordelijke de ingediende gegevens dan ook tot die datum bewaren.
Bron De subsidieaanvragers leveren de gegevens van de betrokkenen aan.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beoordelen rechtmatigheid van de opgevoerde kosten, audit van de werkzaamheden van UVB, rapportage mbt de doelmatigheid van de regeling, beoordelen of betrokkenen voldoen aan de doelgroepkenmerken van de ESF regeling.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid, de directeur UVB voor deze
  • Audit dienst rijk
  • CBS
  • DUO

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND