Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Duurzame inzetbaarheid
Verwerkingsnummer 1398
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van de aanvrager van de subsidie.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Uniek nummer per medewerker en periode in dienst.
Verzameldoel Om de rechtmatigheid te beoordelen van de gedeclareerde kosten is het noodzakelijk dat wordt vastgesteld dat de aanvrager van de subsidie een arbeidsorganisatie is. Hiertoe is inzage nodig in documenten die aantonen dat de aanvrager gedurende de projectperiode minimaal twee medewerkers in dienst heeft.
Bewaartermijn Op grond van artikel 16 van de Subsidieregeling moet de subsidieontvanger alle administratieve bescheiden die betrekking hebben op het gesubsidieerde project ten minste tot 31 december 2027 bewaren dan wel tot een nader door de minister aan de subsidieontvanger schriftelijk bekende te maken termijn. Logischerwijs moet de verwerkingsverantwoordelijke de ingediende gegevens dan ook tot die datum bewaren.
Bron De aanvrager van de subsidie levert de gegevens aan.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De gegevens worden verwerkt met het doel het kunnen uitvoeren van de Regeling ESF 2014-2020 onderdeel Duurzame inzetbaarheid (Actie B) en het kunnen controleren van de rechtmatigheid van de subsidiedeclaraties.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid, de directeur UVB voor deze

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND