Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking De Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2014-2020 onderdeel AMIF
Verwerkingsnummer 1399
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) aanvragers
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam en email en telefoonnummer tekenbevoegde, naam en email contactpersoon
Verzameldoel Controleren rechtmatigheid en doelmatigheid aangevraagde subsidie
Bewaartermijn Tot en met 31 december 2027, dan wel een nader door de minister aan de subsidieontvanger schriftelijke bekend te maken termijn (zie artikel 16, eerste lid van de regeling)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Deelnemer aan project
Persoonsgegevens
Soort gegevens Achternaam, initialen, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, doelgroep, verblijfsdocument, W- of W2 document, beschikking IND o.g.v. artikel 29, lid a en b van de Vreemdelingenwet 2000, arbeidsovereenkomst, salarisstrook.
Verzameldoel Beoordelen rechtmatigheid en doelmatigheid van aangevraagde subsdie.
Bewaartermijn Tot en met 31 december 2027, dan wel een nader door de minister aan de subsidieontvanger schriftelijke bekend te maken termijn (zie artikel 16, eerste lid van de regeling)
Bron De aanvrager van de subsidie levert de gegevens aan.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beoordelen of wordt voldaan door de aanvrager van de subsidie op grond van deze regeling aan doelmatigheid en rechtmatigheid.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid, de directeur UVB voor deze

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND