Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en pr
Verwerkingsnummer 1400
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Deelnemers aan de regeling: werkzoekende werknemers of WW- gerechtigden, die op het moment van de aanvang van de activiteiten korter dan zes maanden een WW- uitkering ontvangen. Zie artikel 1 van de regeling.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, initialen, geboortedatum, trajectgegevens deelnemer ( bijvoorbeeld uitdraai clientvolgsysteem deelnemer, waaruit de activiteiten van de gedeclareerde medewerker blijken), bescheiden welke de prestatie onderbouwen (bijvoorbeeld diploma’s), gegevens dienstverband ( functie en werktijdfactor), inkomensgegevens ( brutoloon en eventueel gedeclareerde toeslagen).
Verzameldoel Vasstellen of deelnemer tot de doelstelling van de regeling behoort en of er geen sprake is van dubbelfinanciering of misbruik of oneigenlijk gebruik.
Bewaartermijn 10 jaar.
Bron De subsidie aanvragers leveren de gegevens aan. Aanvragers zijn de partijen genoemd in artikel 12 van de regeling ( een O&O- fonds, een werkgeversorganisatie, een werknemersorganisatie of een O&O fonds, een werkgeversorganisatie of werknemersorganisatie, welke deel uitmaakt van een samenwerkingsverband).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens BSN nummer
Verzameldoel Controle rechtmatigheid verleende subsidie.
Bewaartermijn 10 jaar.
Bron Aanvrager subsidie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De gegevens worden verwerkt met het doel het kunnen uitvoeren van de Tijdelijke regeling cofinanciering projecten Dienstverlening Werkzoekenden en projecten Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt (DWSRA), voor het voorkomen van dubbelfinanciering en het kunnen controleren van de rechtmatigheid van de subsidiedeclaraties.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, de directeur UVB voor deze

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND