Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Communicatie Programma Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg (TAZ)
Verwerkingsnummer 1588
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Werkgevers en werknemers (i.c. respondenten MKB enquete, auteurs Arboportaal Magazine, leden TAZ werkgroep)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens : naam, tel, mail
Verzameldoel Communicatie naar betrokkenen rondom programma
Bewaartermijn Niet bepaald
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Communicatie naar betrokkenen rondom programma
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers Min SZW - Directie Gezond & Veilig Werken
  • Medewerkers Omnicom Media Group NL (verwerker zelf)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW

Verwerking is uitbesteed aan ("verwerker")

Naam Omnicom Media Groep Nederland
Bezoekadres Prof WH Keesomlaan 4
Amstelveen
NEDERLAND