Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Personeelsgegevens P-Direkt
Verwerkingsnummer 1633
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) (Oud) medewerkers van het Ministerie van SZW
Persoonsgegevens
Soort gegevens Adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, eventueel naam en gegevens van een contactpersoon
Verzameldoel Communicatie met personeelslid
Bewaartermijn Niet langer dan voor het doel benodigd is.
Bron P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) (Oud) medewerkers van het Ministerie van SZW
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gegevens met betrekking tot aanstelling, soort contract, functie, verlof, ziekteverzuim, vergoedingen, toeslagen, gratificaties, declaraties, inhoudingen, loonbeslag, internationale plaatsing/voorzieningen, bankrekeningnummer
Verzameldoel Berekenen, vaststellen en betalen van salarissen, vergoedingen, belastingen en premies ten behoeve van personeelslid.
Bewaartermijn Niet langer dan voor het doel benodigd is.
Bron P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) (Oud) Medewerkers van het Ministerie van SZW
Persoonsgegevens
Soort gegevens Verslagen gesprekscyclus, gegevens met betrekking tot gevolgde opleidingen, cursussen en trainingen, behaalde diploma's, certificaten, cijferlijsten
Verzameldoel Evaluatie (functioneren en beoordeling) en ontwikkeling personeel.
Bewaartermijn Niet langer dan voor het doel benodigd is.
Bron P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking HRM-dienstverlening
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: HRM-dienstverlening
Doel verwerking *Berekenen en betalen van salarissen, vergoedingen, belastingen en premies *Nakomen van aanspraken op pensioen, uitkeringen of suppletie *Evaluatie (functioneren en beoordeling) en ontwikkeling personeel *Ziekteverzuim begeleiding en re-integratie (Poortwachter/Arbo) *Personeelsmanagement en planningwerkzaamheden *Personeelsdossier, ook igv interdepartementale overplaatsing
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: HRM dienstverlening
Doel verwerking *Controle en vastlegging identiteit voor wet loonbelasting *Communicatie *Behandelen van geschillen * Reisbewegingen facturatie en controle
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: HRM -dienstverlening

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Leidinggevenden; Personeelsadviseurs; HR-ondersteuners; Medewerkers belast met afwikkeling, onderzoek en controle op financiële gevolgen van detachering personeel; Uitkerende instanties als UWV en APG; Arbo preventiemedewerker belast met het bestellen van Arbo-middelen; Medewerkers van de Arbodienst belast met een specifiek ziektedossier; Medewerkers ADR belast met de controle op P-Direkt; Medewerkers P&C; ECO&P; Mobility Mixx / Shuttle.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND