Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Delphi
Verwerkingsnummer 1972
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur BO

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van SZW. Opdrachtnemers van onderzoeken.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en directie.
Verzameldoel Aangeven wie contactpersoon is voor de afhandeling van een Kamervraag, motie, toezegging etc.
Bewaartermijn Onbeperkt.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Overzicht van contactpersonen. (Directie) Medewerker (Profielen)
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam en autorisatie
Verzameldoel Overzicht autorisaties
Bewaartermijn Zolang de autorisatie bestaat
Bron Applicatiebeheerder Delphi
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Via deze applicatie registreren de BO/KMS-medewerkers de correspondentie en metagegevens van processen tussen de bewindspersonen en het Parlement. Het gaat hier om:• de parlementaire agenda;•gedane toezeggingen van de bewindspersonen aan het Parlement;de voortgenomen moties;de schriftelijk gestelde Kamervragen;commissiebrieven;uitgaande brieven;onderzoeken;verbetertrajecten;bronddocumenten.
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Alle medewerkers van SZW hebben leesrechten in Delphi.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur BO
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND