Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Onderzoek overbruggingsregeling transitievergoeding MKB
Verwerkingsnummer 2017
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur AV

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) In dit onderzoek gaat het met name om de werkgevers. De regeling is primair voor hen in het leven geroepen. Er zal onderzoek gedaan worden naar: • Een eerste groep met daarin werkgevers, waarbij UWV heeft geoordeeld dat aan de criteria voor toepassing van de overbruggingsregeling transitievergoeding is voldaan.
Persoonsgegevens
Soort gegevens In artikel 24 van de Ontslagregeling is sinds 1 juli 2015 een regeling opgenomen dat voor kleine werkgevers in een slechte financiële situatie de wettelijke opbouw van de transitievergoeding afwijkt van de hoofdregel. De afwijking ziet erin dat maanden die zijn gelegen voor 1 mei 2013 niet meetellen voor de opbouw van de transitievergoeding voor de vaststelling van de hoogte van de transitievergoeding van de werknemers die werkzaam waren bij een kleine werkgever die in een slechte financiële sit
Verzameldoel In dit onderzoek gaat het met name om de werkgevers. De regeling is primair voor hen in het leven geroepen. Er zal onderzoek gedaan worden naar: • Een eerste groep met daarin werkgevers, waarbij UWV heeft geoordeeld dat aan de criteria voor toepassing van de overbruggingsregeling transitievergoeding is voldaan.
Bewaartermijn Onbekend. Geen afwijkende bepalingen aangetroffen dus ik vermoed de gangbare termijn die zal gelden. 
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het uiteindelijke doel van het onderzoek is de minister van SZW informeren over de effectiviteit van de overbruggingsregeling. De minister heeft de 2e Kamer toegezegd om aan het eind van dit kalenderjaar te rapporteren over de evaluatie van de overbruggingsregeling transitievergoeding aan kleine werkgevers. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de besluitvorming over de continuering van de regeling.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Ja
Achterliggende logica van geautomatiseerde besluitvorming , de data van UWV wordt enkel gebruikt om werkgevers te benaderen die in de focusgroepen zitten of in de enquêtegroep. De data die de werkgevers vervolgens delen met de onderzoekers wordt in elk gebruikt om de ‘rode draad’ vast te stellen.
Belang en gevolgen voor betrokkenen UWV levert data aan de aannemer van het onderzoek, De Beleidsonderzoekers, en/of aan de onderaannemer DESAN Research Solutions. Deze onderzoekers ondervragen de werkgevers in de focusgroepen of voeren een enquête uit onder de werkgevers in de enquêtegroep. De uitkomsten (dus niet op individueel niveau) zullen gedeeld worden met SZW omdat het onderzoek uiteindelijk bestemd is voor de Minister SZW.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • UWV levert data aan de aannemer van het onderzoek, De Beleidsonderzoekers, en/of aan de onderaannemer DESAN Research Solutions. Deze onderzoekers ondervragen de werkgevers in de focusgroepen of voeren een enquête uit onder de werkgevers in de enquêtegroep. De uitkomsten (dus niet op individueel niveau) zullen gedeeld worden met SZW omdat het onderzoek uiteindelijk bestemd is voor de Minister SZW.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur AV
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND