Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Draaiboeken Evenementenbureau
Verwerkingsnummer 2187
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Bij voorbereiding van het evenement betrokken personen (werkgroepleden, sprekers, workshopleiders)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer)
Verzameldoel Voorbereiden en uitvoeren werkzaamheden tijdens een evenement.
Bewaartermijn De draaiboeken worden zowel digitaal (Digidoc) als fysiek (op een evenement) gebruikt. Bij evenementen worden deze beheerd door medewerkers EB, na afloop worden deze weggegooid in de op SZW daarvoor bestemde bakken. De draaiboeken in Digidoc worden na afronding van een evenement verplaatst naar een afgesloten map. Dit is eerder niet mogelijk, omdat meerdere directies toegang tot de draaiboeken nodig hebben.
Bron Evenementenbureau
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Voorbereiden en uitvoeren werkzaamheden tijdens een evenement.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Voorbereiden en uitvoeren werkzaamheden tijdens een evenement.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Evenementenbureau

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP